Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gaan in per 1 januari 2013, hiermede vervallen alle vorige uitgaven.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met NivO Plus VOF betreffende de verhuur, lease, levering, betaling en/of diensten.
 2. Naast deze algemene voor waarden kan NivO Plus VOF aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.
 3. Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door NivO Plus VOF niet geaccepteerd.
 4. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is ten alle tijden telefonisch aan te vragen bij NivO Plus VOF.
 5. NivO Plus VOF houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Offertes

 1. Alle offertes opgesteld door NivO Plus VOF zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 2. Prijsvermeldingen op de NivO Plus VOF internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten met NivO Plus VOF komen pas dan tot stand wanneer NivO Plus VOF een opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. NivO Plus VOF heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

Annulering van een huur/leaseovereenkomst

 1. Bij annulering van het contract zal 50% van de totale huursom in rekening worden gebracht. Bij 14 dagen voor de ingangsdatum van het contract zal 75% van de totale huursom in rekening worden gebracht. Bij 7 dagen voor de ingangsdatum van het contract zal 100% van de totale huursom in rekening worden gebracht.

Tussentijdse beëindiging huur/leaseoverereenomst

 1. Indien afnemer NivO Plus VOF niet behoorlijk of niet tijdig betaalt en / of afnemer niet voldoet aan enige verplichting uit hoofde van enige overeenkomst met NivO Plus VOF en / of in geval van (dreigend) faillissement, surséance van betaling of beslaglegging en / of uw onderneming (gedeeltelijk) wordt stilgelegd of geliquideerd en / of u zwaarwegende feiten aangaande uw onderneming niet aan NivO Plus VOF heeft meegedeeld, is NivO Plus VOF gerechtigd de overeenkomst direct te beëindigen. In geval van tussentijdse beëindiging is NivO Plus VOF gerechtigd om, zonder nadere waarschuwing, de apparatuur op te halen. Afnemer verschaft te allen tijde een door NivO Plus VOF aangewezen persoon toegang tot het perceel of percelen waarin zich de goederen bevinden. Indien het gestelde zich voordoet, zal de afnemer aan NivO Plus VOF de vervallen en niet betaalde termijnen terstond voldoen, alsmede betaling van een direct opeisbare schadevergoeding welke gelijk is aan de nog te verschijnen huurtermijnen bij normale voortzetting van de huur- lease(koop)overeenkomst.

Beëindiging van een huur- leaseovereenkomst

 1. Het beëindigen van het contract dient te gebeuren minimaal 1 maand voor het aflopen van de contractdatum. Indien niet wordt opgezegd zal het contract stilzwijgend met 3 maanden worden verlengd tenzij anders vermeld in het contract.

Teruggave apparatuur bij huur/leaseovereenkomst

 1. Indien bij de dé-installatie en / of retournering van de apparatuur gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiende uit de noodzakelijke herstel- en / of reinigingswerkzaamheden, inclusief arbeidsloon en onderdelen, aan u apart in rekening worden gebracht. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken zullen de kosten van vervanging van deze delen aan u op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht.

Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de NivO Plus VOF internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Legitimatieplicht bij ophalen/afleveren apparatuur

 1. Bij het afhalen van de apparatuur bij een huur- leaseovereenkomst is een inschrijving K.v.K. (niet ouder dan 1 maand) en het vertonen van een geldig identiteitsbewijs (paspoort; ID-kaart of rijbewijs) verplicht.

Prijzen en betaling

 1. De apparatuur van NivO Plus VOF worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van opdracht. 
 2. De prijzen zijn, indien anders vermeld, exclusief BTW, in Euro en exclusief retourverzendkosten.
 3. Niet tijdige betaling geeft NivO Plus VOF het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
 4. NivO Plus VOF is ten alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door NivO Plus VOF te verrichten prestaties.
 5. Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van NivO Plus VOF verrekening van facturen toe te passen.
 6. Door NivO Plus VOF in behandeling genomen opdrachten geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Verzending en aflevering

 1. De apparatuur wordt verstuurd voor risico van de afnemer af vestiging NivO Plus VOF.
 2. NivO Plus VOF is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Eigendomsvoorbehoud

 1. NivO Plus VOF behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door NivO Plus VOF aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door NivO Plus VOF ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichten of nog te verrichten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen NivO Plus VOF van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen NivO Plus VOF en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

Leveringsvoorwaarden

 1. Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. NivO Plus VOF is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.
 2. Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van NivO Plus VOF of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.

Reclames

 1. Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan NivO Plus VOF. Na het verstrijken van deze termijn wordt NivO Plus VOF geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat NivO Plus VOF er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.
 2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
 3. Indien een reclame door NivO Plus VOF gegrond wordt bevonden, kan NivO Plus VOF overgaan tot het volgende:
  1. de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.
  2. het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties.
  3. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.
 4. De afnemer dient in alle gevallen NivO Plus VOF de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

Handelsmerk

 1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door NivO Plus VOF afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van NivO Plus VOF blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
 2. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor NivO Plus VOF in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal NivO Plus VOF niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van NivO Plus VOF.
 3. De afnemer vrijwaart NivO Plus VOF te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

Overige bepalingen

 1. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Geweigerde zendingen

 1. Als een uitgeleverde zending niet wordt geaccepteerd, worden ongeacht de reden van weigering € 25,00 administratiekosten en de desbetreffende verzendkosten in rekening gebracht.

Hullenbergweg 278
1101 BV Amsterdam Zuid Oost

 • Telefoon: 085 130 15 45
 • E-mail: info@nivoplus.nl

Wij doen geen beloftes, wij komen ze na

 • Laagste prijsgarantie
 • Altijd op tijd geleverd, geen verassingen
 • Levering op elke plaats in Nederland en België
Icon Nijssen Media